Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a zákonů souvisejích

Dne 14. října 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Novela nabyla účinnosti 1. prosince 2015.

Návrhem zákona se provádějí některé dílčí změny na úseku veřejného zdraví před hlukem a vibracemi. Vyhovuje se dlouhodobě uplatňované námitce Veřejného ochránce práv a odstraňuje se specifické začlenění právní úpravy ochrany před hlukem z provozoven služeb a veřejné produkce hudby, čímž se umožňuje podat žádost o povolení nadlimitního zdroje hluku. Dalším cílem novely je snížit náklady veřejných rozpočtů a povinných osob, které provozují pozemní komunikace a dráhy, při zachování dosavadní úrovně ochrany zdraví před hlukem a vibracemi. Nově se stanoví náležitosti žádosti o povolení zdroje nadlimitního hluku nebo vibrací.

V oblasti předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví se zavádí institut opatření obecné povahy se specifickým režimem jeho vydání v případě nebezpečí epidemie či hrozby vzniku epidemie, při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a vod.

Novelou se rozšiřuje oprávnění krajských hygienických stanic poskytovat veřejnosti informace o totožnosti kontrolované osoby, stavu kontrolovaného objektu včetně výsledků měření nebo vyšetření, povaze případného rizika, přijatých nápravných opatření a dalších informací nezbytných k ochraně veřejného zdraví, na veškerou konkrétní činnost. Dále mají být zveřejňovány v souvislosti s obecnými informacemi o jakosti pitných a koupacích vod rovněž bezprostředně související informace, které získávají krajské hygienické stanice a Ministerstvo zdravotnictví především z provozních kontrol provozovatelů a které se vkládají do Informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví, označeného „Pitná voda“.

Novelou se mění i přestupkový zákon, do kterého se mimo jiné doplňuje specifická skutková podstata ve vztahu k pravidelnému očkování. Subjektem je zákonný zástupce nebo osoba, která má v péči nezletilou fyzickou osobu, u níž má být pravidelné očkování provedeno. Zavádí se skutková podstata nepodrobení se stanovenému nebo uloženému opatření k zamezení vzniku nebo šíření infekčního onemocnění nebo protiepidemickému opatření neřízenému k ochraně před zavlečením vysoce nakažlivého infekčního onemocnění ze zahraničí. Pro tento přestupek je stanovena maximální výše pokuty 10.000 Kč.

9. prosinec 2015