Novela zákona o regulaci reklamy

Dne 17. srpna 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 202/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela nabyla účinnosti 17. srpna 2015.

Cílem novely bylo především odstranění závad při implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do zákona o regulaci reklamy, adaptace zákona o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Dále pak odstranění nepřesností a neprovázaností stávající právní úpravy vyplývající z potřeb aplikační praxe.

Pro jednoznačnost právní úpravy a odstranění případných aplikačních problémů bylo doplněno výslovné určení, že za zadavatele reklamy bude považovaná i osoba, která zpracuje reklamu pro vlastní účely. Novela také vymezuje nový pojem „anonymní oznámení“, kterým rozumí sdělení či jinou prezentaci, u kterého není zřejmé, kdo je jeho objednatelem (pojmovým znakem tohoto oznámení tedy není, jako je tomu u reklamy, podpora podnikatelské činnosti), čímž odstraňuje nedostatky související s pojmem „anonymní reklama“. Současně rozšiřuje působnost zákona i na „anonymní oznámení týkající se voleb šířená v době do vyhlášení voleb do ukončení hlasování“, což bylo zřejmě i úmyslem zákonodárce, když zákonem o volbě prezidenta novelizoval zákon o regulaci reklamy.

Novelou se odstraňují nadbytečná omezení pro reklamu na činnosti v pohřebnictví, nadále se tak pro reklamu na tyto činnosti stanovují jen taková omezení, která jsou vhodná z etických důvodů. Nově se odpovědným subjektem za reklamy na loterie a podobné hry nepovolené či neoznámené podle zvláštního předpisu stal šiřitel této reklamy a to s ohledem na skutečnost, že v praxi bývá často jediným subjektem, kterého lze identifikovat.

Nově také novela výslovně uvádí povinnost zadavateli uchovávat údaje a materiály vztahující se k reklamě a jejímu zpracovateli a šiřiteli po dobu 5 let ode dne posledního šíření, resp. do ukončení správního řízení vedeného o konkrétní reklamě.

Ve vztahu k zákonu o pohřebnictví novela odstraňuje duplicitu právní úpravy co do vymezení přestupku a sankce za porušení povinností stanovených v §6a zákona o regulaci reklamy a ponechává tak úpravu pouze v zákoně o regulaci reklamy.

29. září 2015