Novela zákona o zaměstnanosti

Dne 17. srpna 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 203/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem novely je sjednotit přístup k poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání, konkrétně u uchazečů, kteří vykonávají činnost na základě pracovního či služebního poměru nebo na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, jehož měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 kalendářní měsíc, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (dále jen „nekolidujíc zaměstnání“) a u uchazečů o zaměstnání kteří jsou společníci či osoby vykonávající funkci člena obchodní společnosti nebo družstva. Zatímco uchazeči o zaměstnání podobu trvání nekolidujícího zaměstnání není poskytována podpora v nezaměstnanosti, uchazeči o zaměstnání, který vykonává funkci člena obchodní společnosti nebo družstva podpora v nezaměstnanosti poskytována je, a to bez ohledu na to, zda z této činnosti má či nemá příjem nebo odměnu. Tento postup v současné době zakládá nerovný přístup k podpoře v nezaměstnanosti.

S ohledem na výš uvedené novele provádí legislativní zpřesnění, aby bylo nepochybné, že překážkou vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti ve smyslu § 39 odst. 2 písm. d) bude nově rozhodný nikoli výkon činnosti, která je nekolidujícím zaměstnáním podle § 25 odst. 3, nýbrž již samotná existence právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností uvedených v § 25 odst. 3. Současně bylo výslovně uvedeno, že pro druhou kategorii uchazečů o zaměstnání nebude umožněn souběh příjmů z jejich výdělečné činnosti a podpory v nezaměstnanosti.  Novela stanoví, že podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje po dobu trvání právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3 a dále rovněž podobu, po níž je uchazeč o zaměstnání v postavení osoby uvedené v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), a to bez ohledu ne výši přijmu nebo odměny.

Dále byla zkrácena doba z původních 12 na 4 měsíce, po které nebudou do centrální evidence volných pracovních míst zařazována pracovní místa zaměstnavatele, kterému byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Novela umožňuje Ministerstvu práce a sociálních věcí zřídit státní příspěvkovou organizaci k plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti, a to např. při zajišťování dalšího vzdělávání.

17. září 2015