Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících zákonů

Dne 17. srpna 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb, o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Novela nabyla účinnosti 1. září 2015.

Cílem novely je posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven, konkrétně zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí, zákaz náboru pojištěnců zdravotnímu pojišťovnami prostřednictvím třetích osob, sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami, snížení povinného přídělu do rezervního fondu a specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven. Mimo jiné upravuje novela rovněž dílčí nedostatky vyplývající z dosavadní aplikace předcházející právní úpravy.

Novela zmírňuje dopady opomenutí pojištěnce odhlásit se ze zdravotního pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině. V případě, že po návratu doloží, že při celém dlouhodobém pobytu hladil v cizině pojistné a zároveň v tomto období nečerpal hrazené služby, nemůže zdravotní pojišťovna vymáhat penále za období dlouhodobého pobytu v cizině. Dále se nově zakotvuje možnost určení příslušnosti pojišťovny dítěte podle pojišťovny otce, v případě, že nelze využít příslušnost ke zdravotní pojišťovně podle matky dítěte. Nově se prodlužuje doba, ve které má pojištěnec možnost změnit zdravotní pojišťovnu a to z 30. června do 31. srpna kalendářního roku.

Novelou se výslovně zakotvili skutkové podstaty některých deliktních jednání zdravotních pojišťoven tak, aby bylo povinnosti stanovené zákonem č. 48/1997 Sb. možné řádně vynucovat, jedná se např. o porušení povinnosti zveřejňovat smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb nebo o nezajištění místní a časové dostupnosti hrazených služeb.

Novela také snižuje výše rezervního fondu na polovinu a to z 1,5% na 0,75% průměrných ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění Pojišťovny za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky.

15. září 2015