Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu

Dne 16. června 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Novela nabyla účinnosti 1. července 2015.

Hlavním principem, který sleduje nová úprava, je tak do jisté míry srovnat postavení účastníka řízení nezastoupeného zástupcem dle § 137 odst. 2 o.s.ř. s účastníkem takto zastoupeným. Proto nově ani účastník řízení nezastoupený zástupcem dle § 137 odst. 2 o.s.ř. nemusí vždy prokazovat hotové výdaje za účelem přiznání náhrady takových nákladů, neboť je stanovena paušální částka, která mu bude nahrazena, když výši skutečně vynaložených nákladů nedoloží. Výši paušální náhrady stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti, do okamžiku vydání této vyhlášky se použije advokátní tarif.

Novela reaguje na zavedení Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „MMR“), který je veřejným seznamem. Dle notářského řádu platí, že je-li smlouva nebo rozhodnutí soudu o MMR zapsány v Seznamu listin o MMR, manželé se jich mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto osoby s jejich obsahem nebyly seznámeny. S ohledem na výše uvedené novela stanoví, že při výkonu rozhodnutí na majetek v SJM zjistí soud, zda je v Seznamu listin o MMR evidována listina upravující rozsah SJM. Soud je při nařízení rozhodnutí vázán obsahem této listiny, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o MMR nebo vysloví-li oprávněný s později zapsanou listinou souhlas.

S ohledem na stávající judikaturu novela výslovně umožňuje postih účtu manžela povinného v případě, že jsou na tento účet zasílána plnění, která by jinak náležela do SJM a je-li možné postižení majetku v SJM.

Dřívější znění exekučního řádu stanovovalo poskytování informací pro potřeby exekuce ze základního registru obyvatel a dále z jednotlivých informačních systémů veřejné správy prostřednictvím Exekutorské komory České republiky, však stávající praxe je taková, že údaje z informačních systémů veřejné správy a ze základního registru obyvatel jsou exekutorům poskytovány napřímo, tudíž novela přináší právní úpravu, která odpovídá praxi a to, že z ustanovení §33a odst. 1, §33b, §33c, §33d odst. 1, §33e a §33f se vymazává pojem „prostřednictvím Exekutorské komory“. Dále nově rozhoduje o návrhu na zastavení exekuce vedené na SJM pouze soud a to z důvodu zrychlení řízení.

14. září 2015