Novela energetického zákona

Dne 5. června 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2016.

Hlavním cílem této novely je implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 243/2013 a č. 1227/2011, dále úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Nově je zaveden pojem služba v plynárenství a v souvislosti s tím i služby přepravy plynu a služba distribuční soustavy, které jsou podmnožinami pojmu souvisejících služeb v plynárenství. Novela také zjednodušuje administraci výroby elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z hlediska dopadů na distribuční soustavu omezený a slouží převážně pro vlastní spotřebu zákazníka. Dále je nově umožněno, aby jedna osoba byla odpovědným zástupcem pro více držitelů licencí. Novelou se také zjednodušuje oznamovaní změn na zařízeních provozovatelů energetických sítí Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „ERÚ“) a to souhrnně jednou ročně a to vždy do 30. dubna.

Držitelům licencí je uložena povinnost předkládat ERÚ potřebné údaje ke zpracování čtvrtletní a roční zprávy o provozu energetických soustav, přičemž termíny a rozsah těchto údajů budou určeny v prováděcím předpisu. Energetický zákon nově rozlišuje mezi povinností uveřejnit a možností (adresně) oznámit změny smluvních podmínek. Dle § 11a odst. 1 energetického zákona má držitel licence povinnost změny ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu uveřejnit nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Dle § 11a odst. 3 energetického zákona má zákazník právo, pokud se zvýší cena za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li se jiné smluvní podmínky, odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, má zákazník právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

ERÚ je nově oprávněn zjednat si přístup k obchodním záznamům také jiným způsobem, tzn. jinak než otevřením uzavřené skříně nebo schránky. Zjednání si přístupu bude kontrolující činit za součinnosti Policie ČR. Obchodník s elektřinou musí nejen dodržovat kvalitu dodávek a služeb, ale podle nových požadavků ERÚ vykazovat dodržování kvality dodávek a služeb ERÚ a zveřejňovat ji na svých internetových stránkách. Tím bude ERÚ umožněno vyhodnocovat kvality dodávek elektřiny. V zájmu posílení postavení zákazníka v případě změny dodavatele bude zákazníkovi, resp. jeho zástupci, ponechána možnost prověřit si přesné datum ukončení smluvního vztahu s dodavatelem ad hoc na vyžádání, a to podá-li výpověď nebo odstoupí-li od smlouvy.

Nově se zavádí delikt i pro fyzické nepodnikající osoby tak, aby vlastní úprava v energetickém zákoně jako ve speciální právní úpravě vylučovala ukládání pokut za přestupky dle kontrolního řádu podle § 15. Odlišná úprava byla ve vztahu k fyzickým osobám navržena zejména s ohledem na sjednocení právního režimu trestání znemožnění nebo ztížení výkonu dozoru, kdy již v současně platné úpravě byly fyzické osoby podnikající a právnické osoby trestány podle energetického zákona, a to právě na základě pořádkových pokut dle rušeného ustanovení § 91c. Vyloučení kontrolního řádu je zde dáno rovněž potřebností vyššího rozpětí ukládané pokuty, než je stanovena v kontrolním řádu. Dříve byla možnost uložit pokutu vztahována pouze na držitele licencí, fyzické osoby podnikající či právnické osoby, avšak vzhledem k tomu, že průběh těchto šetření mohou narušit i fyzické osoby nepodnikající, doplňuje se delikt i do přestupků fyzických osob.

11. září 2015