Novela trestního zákoníku

Dne 1. července 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Novela nabyla účinnosti 1. září 2015.

Novelizovaná právní úprava vychází z potřeby zapracovat do českého právního řádu předpisy Evropské unie, ale i požadavky některých mezinárodních uskupení v oblasti boje s korupcí a praním špinavých peněz. Konkrétně se jedná o dílčí změny s cílem dosažení standardů právní úpravy vyplývajících z mezinárodních i evropských závazků České republiky.

K ustanovení § 216 upravující trestný čin legalizaci výnosů z trestné činnosti a podílnictví byla vložena nová část, na jejímž základě je možné postihnout i přípravná jednání k těmto činům ve formě spolčení. Dále byly zpřísněny tresty za neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací v § 230. Nově se postihuje i spáchání trestných činů § 281 a § 282 z hrubé nedbalosti, což jsou činy nedovolené výroby a držení radioaktivních látek, vysoce nebezpečných látek, jaderného materiálu a zvláštního štěpeného materiálu a zároveň se ruší vázanost trestnosti na spáchání skutku upraveného v § 298a na malý rozsah.

Dále se rozšiřuje postih stanovený v kvalifikované skutkové podstatě teroristického útoku i na skutkovou podstatu financování terorismu podle § 311 odst. 2. Změnou ustanovení § 333 je nově umožněn postih o toho, kdo si nechá úplatek pouze slíbit.

10. září 2015