Novela zákoníku práce

Dne 17. srpna 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 205/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a související ustanovení dalších zákonů. Novela vstoupí v účinnost 1. října 2015. Novelou se zejména zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Cílem novely je především navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažených dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté, kde je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích. Současně se zrušuje neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců a ruší se či mění některé další s tím související zákony.

S ohledem na skutečnost, že praxe dlouhodobě postrádá výslovnou úpravu možnosti zrušení závazku z dohody o provedení práce, s výjimkou výslovného ujednání mezi smluvními stranami a oproti tomu způsoby zrušení dohody o pracovní činnosti byly vždy výslovně upraveny, tak novela nově shodně upravuje způsoby zrušení závazků z obou dohod ve společných ustanoveních o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Dále bylo provedeno několik změn spočívajících v přizpůsobení terminologie zákoníku práce s ohledem na jiné zákony, zejména zákona o specifických zdravotních službách, příkladem je záměna pojmu „závodní preventivní péče“ za pojem „pracovnělékařské služby“.  Další změnou stojící za zmínku je změna dosavadní prekluzivní lhůty k uplatnění práva na náhradu škody na promlčecí lhůtu a to u ustanovení § 267 odst. 2 a § 268 odst. 3.

9. září 2015