Novela zákona o veřejných dražbách

Dne 24. června 2015 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 26/2000 o veřejných dražbách, která vešla v účinnost dne 16. července 2015. Novela č. 167/2015 snižuje maximální limit pro skládání dražební jistoty v hotovosti na 270 000 Kč.

Novela odstraňuje výkladové nejasnosti, které nastaly po 1. prosinci 2014, kdy se stala účinnou novela zákona č. 254/2004 o omezení plateb v hotovosti. Podle tohoto zákona je poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč, povinen provést platbu bezhotovostně; příjemce platby překračující povolený limit pak nesmí platbu přijmout v jiné než bezhotovostní formě. Tyto limity jsou však v rozporu se zákonem o veřejných dražbách, který s výjimkou obsaženou v §14 odst. 2 nepřipouštěl při skládání dražební jistoty do výše uvedeného limitu a u doplacení ceny dosažené vydražením jakékoliv omezení přijímání hotovosti. Situace tak byla z pohledu dražebníků velmi složitá a přinášela značné komplikace zejména největší skupině dražebníků, tedy územním samosprávným celkům a orgánům státní správy. Veřejné dražby přitom mají být preferovaným způsobem zpeněžení nepotřebného majetku, neboť jde o transparentní způsob zpeněžení.

Novela č. 167/2015 Sb. tento nežádoucí stav napravila jednoduše tak, že do zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, doplnila ustanovení, podle nějž bude možné dražební jistotu skládat v hotovosti pouze do výše limitu stanoveného v zákoně o omezení plateb v hotovosti. Zároveň se v zákoně o dražbách ruší priorita plateb v hotovosti a dražebníkovi se dává volnost určit, jakým způsobem v souladu se zákonem o platbách v hotovosti bude uhrazena cena dosažená vydražením.

Novela byla vzhledem k naléhavosti situace předložena s návrhem, aby byla schválena již v prvém čtení podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, s čímž poslanci souhlasili a rychle ji schválili. Senátoři se následně shodli na tom, že se novelou nebudou zabývat, a rovnou ji poslali k podpisu prezidentovi.

27. srpen 2015