Novela zákona o přestupcích

Dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 204/2015 Sb. (dále jen „Novela“), kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákon č. 269/1994, o Rejstříku trestů. Účinností novely dojde k rozsáhlým změnám dotčených zákonů. Hlavním záměrem bylo sjednotit dosud roztříštěnou úpravu přestupků a správních deliktů právnických a fyzických osob. Dále zavést přísnější postih recidivy závažnějších typů přestupků (konkrétně proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku). Jejich spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené rejstříkem trestů.

Jednoroční promlčecí lhůta bude upravena podobně jako v trestním právu, tedy oznámením o zahájení řízení a vydáním rozhodnutí se běh lhůty přerušuje. V praxi to bude znamenat, že se do promlčecí lhůty nezapočítá doba, po kterou bude probíhat řízení a to včetně odvolání.

U vybraných skutkových podstat se v případě recidivy zvyšují horní sazby pro uložení pokut. Přestupek bude spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců. Zpřísňují se pokuty za přestupek proti majetku, které mohou být nyní uloženy do výše 20 000Kč a v případě opakovaného spáchání až 30 000Kč společně s možností uložit zákaz pobytu. Navíc se přestupku proti majetku může dopustit i ten, kdo se o něj pokusí. Poškozeným se může stát i osoba, které byla přestupkem způsobena nemajetková újma.

V blokovém řízení lze uložit pokutu až 4 000Kč, tedy o 3 000Kč víc, než doposud. V příkazním řízení se pokuta zvedá z maximálních 4 000Kč na 10 000Kč. Pachateli přestupku bude možné pomocí omezujících opatření zakázat vstup na veřejně přístupná místa nebo na místa, kde se odehrávají sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

Správní orgán, který o přestupku rozhodoval jako poslední, bude údaje zapisovat do evidence přestupků pomocí elektronického formuláře. Jeho podobu zveřejní Rejstřík trestů, tak aby byl k němu umožněn dálkový přístup. V případě blokového řízení, kdy rozhodovala obecní policie, bude zápis prováděn obecním úřadem do pěti dnů od uložení pokuty.

Novelizací zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, tak dochází k navýšení téměř všech horních sazeb pro uložení pokut.

21. srpen 2015