Novela zákona o dani z nemovitých věcí

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 23/2015 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jejímž hlavním cílem je zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Původně měla novela platit už od začátku roku 2015, v průběhu legislativního procesu byla ale její účinnost s výjimkou jednoho ustanovení posunuta o jeden rok na 1. leden 2016.

Novela mimo jiné upřesňuje vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek. Nově se zavádí pojem zdanitelná jednotka -  půjde o dokončenou nebo užívanou jednotku. Nově se také vymezuje pojem stavební pozemek, tím bude pozemek určený k zastavění, na němž není zdanitelná stavba.

Dále upravuje zdanění pozemků ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, nově bude jasně definováno, že takový pozemek není předmětem daní. Zdanění spoluvlastnických podílů na pozemcích u jednotek v budovách, které nejsou bytovými domy, zůstane v režimu zdanění v rámci daně z pozemků.

Omezeno bude osvobození od daně u pozemků ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí. Od daně z budov i pozemků budou nadále osvobozeny pozemky a budovy ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví obcí, pokud leží v jejich katastru. Podobně budou osvobozeny budovy a související pozemky u církví nebo škol. Pokud ale bude na pozemku zřízeno právo stavby, pozemky přestanou být osvobozeny.

Novela také na návrh Senátu zachovává současný způsob zdanění ploch pod rybníky. Vláda původně navrhla novou definici těchto ploch a někteří senátoři se obávali, že se kvůli tomu bude zdaňovat víc rybníků. Rybáře by to údajně zatížilo ročně až deseti miliony korun. Zákon stanoví, že předmětem daně nejsou rybníky s výjimkou rybníků určených k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Vládní formulace uváděla, že výjimka se nevztahuje na rybníky užívané pro chov ryb za účelem podnikání na základě povolení k nakládání s povrchovými vodami. A právě to by podle některých senátorů mohlo znamenat zdanění rybníků s chovem ryb u všech rybářů, kteří na to mají povolení. Sněmovna na tento pozměňovací návrh senátorů přistoupila.

Novela také obsahuje ustanovení, podle něhož poplatník nemusí platit pokutu, pokud má podat řádné nebo dodatečné daňové přiznání k nižší dani, než je jeho poslední daň, a podá ho po lhůtě, aniž ho k tomu úřad vyzval.

Rovněž dochází ke zjednodušení určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. S ohledem na nejasnou a nejednoznačnou právní úpravu inženýrských sítí v občanském zákoníku je dále navrhováno, aby v oblasti inženýrských sítí bylo předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě, která je částí inženýrské sítě.

20. srpen 2015