Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 6.3.2015 vstoupila v účinnost dílčí novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 40/2015 Sb. a která řeší nejzásadnější problémy zadávání do té míry, než bude přijat nový zákon upravující zadávání veřejných zakázek.

Novela obsahuje především následující změny:

- dochází k formulační změně ustanovení, které upravuje podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a služeb tak, aby úprava odpovídala nové směrnici EU o zadávání veřejných zakázek  Nově bude muset potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nastat v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nepůjde tedy jen o okolnosti objektivně nepředvídané;

- je rozšířen výčet dílčích hodnotících kritérií, která je možné použít při výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Zadavatel může jako jedno z dílčích hodnotících kritérií využít i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky. Zároveň je zavedena i možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce. Dochází tím k převzetí dílčích kritérií uváděných ve směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU;

- je umožněno předkládat vysokoškolské tituly v latinském jazyce. Nově tedy není nutné předkládat tituly v latinském jazyce s připojením úředně ověřeného překladu do českého jazyka, jako tomu bylo doposud v případě, že zadavatel v zadávacích podmínkách předkládání titulů v latinském jazyce výslovně neumožnil;

- ruší se povinnost předložit oponentní odborné vyjádření ke schvalování odůvodnění významných veřejných zakázek vládou. Novela obsahuje také zrušení ustanovení zákona o veřejných zakázkách, která upravují seznam hodnotitelů. Dochází tak k celkovému zrušení tohoto právního institutu. Důvodem těchto změn je příprava nové koncepce státní expertízy;

- na základě výsledku připomínkového řízení dochází též k úpravě týkající se citlivé činnosti, kdy již nadále nebude za citlivou činnost považován výkon funkce člena hodnotící komise u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH.

Tato novelizace má pouze dílčí charakter, komplexnější změna zadávacích pravidel bude provedena až novým zákonem.

20. srpen 2015