Změna zákona o civilním letectví a souvisejících zákonů

Dne 1. února 2015 vstoupí v účinnost zákon č. 127/2014 Sb. (dále jen „Novela“), kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, dále zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Účinností Novely dojde k rozsáhlým změnám dotčených zákonů. Tímto si Vám dovolujeme přinést náhled některých z nich. Nově není například vyžadována bezúhonnost jako kritérium pro letecký personál. Dále byla zrušena ustanovení zabývající se problematikou řídícího letového provozu.

Předpisy týkající se letové navigační služby jsou novelizovány tak, aby byly uvedeny do souladu s přímo použitelným předpisem EU upravujícím vytvoření tzv. „jednotného evropského nebe“ a jeho fungování. S tím dále souvisí rozdělení původní jednotné kategorie „Zahraniční letecký dopravce“ na dvě nové kategorie, které mají vlastní úpravu. Jedná se o „Leteckého dopravce jiného členského státu“, čímž se rozumí letecký dopravce, který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy vydané příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace, a o „Leteckého dopravce ze třetí země“, kterým je letecký dopravce, držící licenci k provozování obchodní letecké dopravy nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem státu, který není uveden v předchozí kategorii.

Zákon také nově stanovuje náležitosti žádosti o udělení přepravního práva, které bylo dříve upraveno pouze prováděcím předpisem. Rozhodnutí o udělení přepravního práva nebude dále udělováno na dobu určitou deseti let, nýbrž na dobu neurčitou. Přepravní právo udělené podle § 70a odst. 1 zákona č. 49/1997 (tedy podle stávající právní úpravy) však zůstává v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých bylo uděleno. Zároveň došlo ke zpřísnění kritéria pro odebrání přepravního práva v podobě zkrácením maximální doby, po kterou může být udělené přepravní právo nevyužito. Z původních 12 měsíců dochází ke zkrácení na polovinu.

V neposlední řadě novela prodlužuje platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, a to změnou kategorizace pilotů podle věku. Do první kategorie s platností posudku v délce 60 měsíců jsou zařazeni piloti do 40 let, v druhé kategorii s platností 24 měsíců jsou piloti od 40 do 75 let. Platnost lékařského posudku u pilotů nad touto věkovou hranicí pak bude platit po dobu dvanácti měsíců.

Rozsáhlé změny nastávají i v oblasti zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů a hlášení událostí, stejně tak v ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

Novelizací zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pak dochází k navýšení téměř všech poplatků souvisejících s letectvím (tyto jsou jmenovitě upraveny v položkách 45 až 57 zákona o správních poplatcích).

28. srpen 2014