Úprava zkoušek odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a další změny Vyhlášky

Dne 1. července 2014 nabyla účinnosti Vyhláška č. 115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních (dále jen „Vyhláška“), kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu. V praxi je pro většinu běžných uživatelů zbraní zřejmě nejvýraznější změnou Vyhlášky úprava průběhu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.

Dosud platilo, že k praktické části zkoušky (jejíž součástí je např. rozložení a složení zbraně) se přednostně užívala zbraň žadatele (pokud ji měl k dispozici). Nově se bude užívat zbraň obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce. Při praktické části zkoušky pak žadatel může užít oporu i žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A. Přísněji bude posuzováno nebezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem při praktické zkoušce a zvyšuje se tedy riziko hodnocení žadatele stupněm „neprospěl“.

V případě úspěšného složení teoretické zkoušky lze i nadále praktickou část jednou opakovat. Nově však nelze praktickou část zkoušky opakovat dříve než po 15 dnech. Nemění se naopak lhůta dvou měsíců jakožto nejzazší termín, kdy lze zkoušku opakovat. Požádá-li pro opakování praktické části zkoušky žadatel o jiného zkušebního komisaře, bude takové žádosti vyhověno.

Vyhláška však obsahuje řadu dalších změn, zejména v souvislosti se zavedením elektronické formy evidence v centrálním registru zbraní. Podrobně také upravuje obsahové náležitosti provozního řádu střelnice či obsahuje nové formuláře týkající se především vývozu, dovozu, tranzitu a přepravy zbraní.

1. srpen 2014