Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR, energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích

Dne 6. května 2014 podepsal prezident Miloš Zeman dvě významné novely. Jednou z nich se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, druhou pak zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), a zároveň též zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. V tomto článku přinášíme přehled nejdůležitějších změn.

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky přináší několik podstatných změn. První změnou je fakt, že vízum k pobytu nad 90 dnů již nelze udělit za účelem zaměstnání (§ 30 odst. 1). K dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání bude nyní potřeba tzv. zaměstnanecká karta, která nahrazuje dosavadní zelenou kartu (§ 42g). Mění se i podmínky pro vydání tohoto povolení. Zaměstnaneckou kartu vydá ministerstvo jen tehdy, jestliže cizinec uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, dále pokud má cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a také krajská pobočka Úřadu práce musí vydat závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince lze vzhledem k situaci na trhu práce povolit (§ 42g odst. 6).

Mění se rovněž podmínky zrušení platnosti tohoto povolení. Nově lze jeho platnost zrušit (kromě okolností uvedených v § 37 – např. pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin), jestliže cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace, pracovní poměr cizince skončil, dohoda o pracovní činnosti skončila, zanikla platnost povolení k zaměstnání cizince nebo bylo cizinci povolení k zaměstnání odejmuto.

Novelou se taktéž mění podmínky zaměstnávání rezidentů jiných států Evropské unie. K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání bude nutno nově předložit mimo jiné také pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Nebude tedy již stačit pouhé vyjádření zaměstnavatele o tom, že žadatele zaměstná.

Novela nabyde účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, přičemž ke dni publikace tohoto článku nebyl dosud vyhlášen.

Energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích energie

Druhým významným novelizovaným zákonem je zákon č. 458/2000 Sb., tzv. energetický zákon. Nosným tématem této novely, alespoň co se energetického zákona týče, je větší ochrana podporovaných zdrojů energie, zejména v tom smyslu, že zavádí možnost postihu v případě prokázaného opakovaného neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie tehdy, není-li uhrazena ani po upozornění. Tento postih spočívá v omezení, přerušení či ukončení dodávky elektřiny.

Tato novela také mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a to tak, že podporované zdroje energie ve 100% vlastnictví obcí vyjímá z působnosti Energetického regulačního úřadu, co se týče stanovení rozsahu a výše podpory.

Tato novela byla vyhlášena dne 21. května 2014 pod č. 90/2014 Sb., přičemž účinnosti nabyla částečně dnem vyhlášení, ve zbytku pak od 1. července 2014.

28. květen 2014