Nález Ústavního soudu, kterým se ruší §175 o. s. ř. o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu.

Dne 16. října 2012 vydal Ústavní soud ČR nález spis. zn. Pl. ÚS 16/12, prostřednictvím kterého došlo ke zrušení ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ze jmenovaného ustanovení se pak konkrétně vypouští slova „do tří dnů“, což má za současného stavu za následek praktickou nepoužitelnost daného ustanovení a s tím i celého institutu směnečného platebního rozkazu. Směnečnému věřiteli tak Ústavní soud odňal nejúčinnější prostředek vymáhání plnění ze směnky.

Ústavní soud se ve svém rozhodnutí opíral zejména o ochranu spotřebitele coby osoby bez profesionálních znalostí. Bianko (blanko) směnka byla původně koncipovaná zejména pro obchodní styk mezi podnikateli, nicméně postupem času se stala hojně využívaným prostředkem zajištění například spotřebitelských úvěrů. Dle názoru pléna Ústavního soudu je tak třídenní lhůta pro podávání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu lhůtou přiměřenou pro použití mezi profesionály, ale ve vztahu, ve kterém figuruje spotřebitel, může mít za následek zkrácení jeho práv.

Ústavní soud pak konkrétně stanovil, že: „Problém, který je podanou ústavní stížností nastolen, není primárně problémem krátkosti lhůty k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, ale je dán tím, že se použití různých typů směnek, v tomto případě blanko směnky, která je koncipována jako nástroj profesionálních obchodníků, rozšířilo do oblasti spotřebitelských smluv, kde profesionálem je jen jedna strana, která k jeho využívání přistupuje se znalostí věci, proti níž stojí druhá strana, která je v drtivé většině případů naopak zcela neinformována. Před důsledky těchto poměrů, majících základ v hmotněprávní úpravě směnečného práva, významnějším způsobem neochrání slabší stranu delší lhůta k podání opravného prostředku. Tu je třeba hledat zase jen v hmotněprávní úpravě, např. vztáhnout na úpravu směnečného práva, respektive na některé jeho nástroje, jakým je např. blanko směnka, ustanovení o ochraně spotřebitele."

Závěrem je třeba doplnit, že účinnost zrušení daného ustanovení občanského soudního řádu nastane ke dni 1. května 2013, je tak zákonodárci ponechána dostatečná lhůta k tomu, aby zrušované ustanovení novelizoval v souladu s výše citovaným nálezem.

7. listopad 2012