K porušení povinnosti stanovit hodnotu převáděného majetku na základě posudku znalce

Nejvyšší soud rozhodl, že pokud ve smlouvě podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. byla sjednána cena tržní, ačkoliv cena, za níž byl majetek převeden, nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, bylo účelu sledovaného uvedeným zákonným příkazem dosaženo.

Kupní smlouva byla uzavřena, aniž jí předcházelo ocenění převáděných nemovitostí na základě posudku zpracovaného soudem jmenovaným znalcem. Dohodnutá kupní cena byla však shodná s hodnotou stanovenou v dodatečně vyhotoveném znaleckém posudku.

Odvolací soud v projednávané věci nezohlednil skutková zjištění soudu prvního stupně, podle kterých znalkyně prohlédla sporné nemovitosti a sdělila (byť toliko ústně) jejich cenu žalobci ještě před uzavřením kupní smlouvy. Takový způsob stanovení kupní ceny přitom mohl v projednávané věci zaručit, že cena uvedená ve smlouvě bude stanovena nezávisle na vůli stran a bude odpovídat reálné hodnotě převáděných nemovitostí.

Tímto rozhodnutím se Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu odchýlil ze své ustálené judikatury (usnesení ze dne 10. září. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3300/2008 a ze dne 23. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 4836/2009), ze které vyplývá, že důsledkem porušení povinnosti stanovit hodnotu převáděného majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem, kladené ustanovením § 196a odst. 3 obch. zák. na smlouvy v něm vypočtené, je neplatnost smlouvy o převodu majetku.

Z nálezu Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009

5. březen 2012