Ústavní soud k podání opravného prostředku prostřednictvím veřejné datové sítě

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2011 sp. zn. 54 Co 279/2011.

Podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci (viz ust. § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "ZoEÚ") je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci (viz též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2010 sp. zn. 9 Afs 28/2010). Stěžovatelka dodala, tj. doručila předmětné odvolání Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 9. 5. 2011 v 19:27:30 hod. Argument městského soudu o tom, že stěžovatelka tuto skutečnost nikterak neprokázala, je lichý, když výše uvedené skutečnosti jsou obsaženy v informačním systému datových schránek (viz ust. § 14 ZoEÚ) a jsou obecným soudům plně dostupné, jedná se tak o skutečnosti známé soudu z jeho činnosti, jež není třeba v občanském soudním řízení dokazovat (viz ust. § 121 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Z nálezu Ústavního soudu ze dne 10.1.2012, sp. zn. II. ÚS 3518/11.

7. únor 2012