Ústavní soud k dobrovolnému splnění závazku před zahájením exekuce

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti proti rozsudku okresního soudu v Novém Jičíně, který jí přikázal uhradit 8.628,- Kč jako odměnu exekutorovi. Stěžovatelka dluh ještě před uvalením exekuce sama dobrovolně zaplatila.

Ústavní soud vzal za prokázané, že stěžovatelka uhradila dlužnou částku již 9. 5. 2011 a že se tak stalo před tím, než jí bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce (1. 7. 2011). Skutečnost, že dlužník splnil svou povinnost dobrovolně bez přímé exekuce, je proto třeba zohlednit, neboť základem pro určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je výše exekutorem vymoženého plnění. Rozhodující skutečností je totiž to, že pověřenému soudnímu exekutorovi žádné náklady v souvislosti s prováděním exekuce nevznikly, protože stěžovatelka svou povinnost splnila dobrovolně, a to ještě před tím, než jí došlo usnesení o nařízení exekuce, tj. daleko dříve než mohlo dojít k jejímu vynucenému provedení. Základem pro určení odměny musí být proto částka nulová (srov. nález sp. zn. II. ÚS 1540/08).

Z nálezu Ústavního soudu ze dne 19.1.2012, sp. zn. II. ÚS 3726/11.

7. únor 2012