Novela zákona o veřejných zakázkách

Novelu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách schválila dne 4.11.2011 Poslanecká sněmovna a nyní se bude projednávat v Senátu. Koalice se ještě před zahájením schůze dohodla, že před tím, než novela vstoupí v platnost, bude předložena technická změna, která by povinnost zveřejňovat subdodavatele veřejných zakázek rozšířila i na sektorové zadavatele.

Novela zvyšuje transparentnost při zadávání a průběhu veřejných zakázek, na druhou stranu, z důvodu snížení limitu pro podlimitní veřejné zakázky se zvýší administrativní nároky. Cena se u podlimitních zakázek na dodávky a služby sníží z nejméně 2 000 000 na 1 000 000 Kč a u stavebních zakázek ze 6 000 000 nejprve na 3 000 000 a poté od roku 2014 na 1 000 000 Kč. U zakázek pod těmito limity nemusí úřady vypisovat výběrové řízení.

Nově bude upravena problematika týkající se subdodavatelů. Dodavatel bude povinen předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kteří dostali za subdodávky nejméně 10 procent z celkové ceny nebo z ceny za rok (pro případy, že by plnění zakázky trvalo déle než rok). U významných veřejných zakázek, které jsou nově vymezeny, bude zpřísněna tato hranice na 5 procent. Limit pro významné zakázky pro obce do 25 000 obyvatel bude nejméně 25 000 000 Kč. Pro obce od 25 000 do 100 000 obyvatel bude hodnota veřejné zakázky nejméně 100 000 000 Kč. Limit pro významnou zakázku v celorepublikovém měřítku bude 300 000 000 Kč. Tyto zakázky územní samosprávy bude schvalovat zastupitelstvo a v případě státních zakázek vláda.

Výsledky zadávacího řízení, včetně znění uzavřené smlouvy a jejích dodatků, budou podle §146b zadavatelé povinni uveřejňovat do 15 dnů od uzavření dané smlouvy, skutečně zaplacenou cenu za veřejnou zakázku zveřejní zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba trvání bude přesahovat jeden rok, uveřejní zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce.

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek méně než 3 nabídky, obálky se neotevřou a zadavatel bude povinen soutěž zrušit.

Opět jsou upraveny podmínky pro požádání a poskytování dodatečných informací, od novely účinné od 14.10.2010 bylo v § 49 odst. 1 pouze stručně uvedeno, že dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace. Toto ustanovení vyvolávalo otázky ohledně lhůty, do kdy je ještě přípustné podat žádost. Dle odborné literatury by toto bylo možné až do skončení lhůty pro podávání nabídek, což je značně nepraktické. Proto je novelou znovuzavedena lhůta a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zároveň je zkrácena lhůta pro reakci zadavatele, a to na 3 dny po doručení žádosti.

15. listopad 2011