Použití moderačního práva soudem z hlediska „vyváženosti smlouvy“

V rozhodnutí č. 23 Cdo 1728/2010 ze dne 15. 8. 2011 se Nejvyšší soud zabýval možností použít moderační právo na základě požadavku na „vyváženost smlouvy“. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí dovodil, že není správné, pokud zásada smluvní volnosti stran je podřízena zásadě rovnosti smluvních stran, jejímž projevem by měla být i vyváženost smlouvy, jde-li o práva a povinnosti stran. Při úvaze o rozsahu snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty je nutno vycházet pouze z kritérií určených ustanovením § 301 obch. zák.; žádná další kritéria (tedy ani požadavek „vyváženosti smlouvy“) nemohou být zohledněna.

Nejvyšší soud dále uvedl, že je věcí smluvních stran, zda považují za nutné zajistit splnění svých závazků smluvní pokutou, jakož i věcí vzájemné dohody, o které závazky půjde a jak vysoká bude smluvní pokuta. Nejvyšší soud vycházel z toho, že závazky pro některé smluvní strany nevýznamné mohou být jinými smluvními partnery považovány za natolik důležité, že se dohodnou na jejich zajištění smluvní pokutou. Stejným způsobem může být různými subjekty posuzována i různá výše smluvní pokuty. Hledisko „vyváženosti smlouvy“ však v popsaném ohledu nemá oporu v zákoně a nemůže být ani důvodem pro snížení nepřiměřené smluvní pokuty.

29. září 2011